Hjælper stressede med at blive på jobbet - eller komme hurtigere tilbage

 

Fakta om stress

Her finder du tal og fakta om stress

Der findes utallige undersøgelser, der viser tal og fakta om stress, det kan være svært at få et overblik over, derfor har jeg lavet dette blogindlæg om tal og fakta om stress.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i både 2012 og 2014 spurgt danskere om hvor ofte de har følt sig stresset de sidste to uger. Resultatet viser heldigvis et lille fald, idet der i 2014 var 1,34, der har følt sig stressede indenfor de sidste to uger, i 2012 var det gennemsnitlige tal 1,37. Der deltog i alt 27.000 i undersøgelsen.

 

Når du har læst dette indlæg ved du:

 • Hvor mange danskere der er sygemeldt med stress
 • Hvad stress koster både den enkelte virksomhed og samfundet
 • At udgifterne starter længe inden en egentlig sygemelding med stress
 • Hvem der er de mest stressede fordelt på aldersgrupper, køn og geografi
 • Hvilke erhverv der er de mest belastede
 • Årsager til stress
 • Mit bud på hvordan stressudfordringen kan løses

Stress coach på Djursland Laver fakta om stress

 

Fakta om stress – sygemeldte med stress i tal

– 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag
– En langtidssygemeldt medarbejder er i gennemsnit sygemeldt i 3 måneder
– Hver 10. virksomhed har haft en langtidssygemeldt medarbejder med stress
– 40% af virksomheder med langtidssygemeldt medarbejder, angiver årsagen var stress
– 430.000 danskere – svarende til 10 – 12 % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag
– 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
– Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job
– 1400 danskere dør hvert år af stress

 

Fakta om stress hos stresscoach Kirsten-KUbehandlet stress fører til over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020 og er et stigende folkesundhedsproblem.

Robusthed er det nye sort, og mange er bekymrede for at det presser medarbejdere og ledere yderligere, at de skal kunne stå for større pres, klare flere udfordringer og være endnu mere fleksible.

 

Fakta om stress og økonomi

– Omkostningen pr sygemeldt medarbejder pr dag er 2000 kr.
– Det koster 600.000 kr. at have en stresssygemeldt akademisk medarbejder
– Det koster op mod 4 mill at have en stresssygemeldt leder i 50.000 kr.’s klassen
– Stress giver 1 1/2 million ekstra fraværsdage pr år
– 30.000 hospitalsindlæggelser
– Stress koster kassen for samfundet, virksomheden, men også for den enkelte medarbejder og dennes familie rammes hårdt.

 

Fakta om stress – inden en egentlig sygemelding

Der er allerede udgifter for virksomheden inden en egentlig sygemelding med stress. Den usunde stress udvikles over lang tid, og i den tid påvirkes medarbejderens arbejdsevne markant. Han/hun bliver mere og mere påvirket af stresssymptomer. Medarbejderen får nedsat koncentrationsevne og husker dårligt, og evnen til at samarbejde og prioritere er lav. Andre tegn på stress kan være hovedpine, eller at medarbejderen har let til tårer eller bliver mere vred og opfarende.

Sygenærvær – altså tiden inden en egentlig sygemelding koster i nogle tilfælde mere, end når medarbejderen er blevet sygemeldt. Sygenærvær kan mindske medarbejderens produktivitet med helt op til 20-25%.

 

Hvem er de mest stressede

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i 2014 lavet en undersøgelse, hvor de har spurgt danskere om de har oplevet stress de seneste 2 uger.

Undersøgelsen viser, at de mest stressede er mellem 25-44 årige.

Fakta om stress - stress coach hjælperBlandt kvinder oplever de 25-44 årige oftere end de 45-64 årige, at de har følt sig stresset indenfor de sidste 14 dage.

Blandt mænd er de 25-54 årige oftere stresset end de andre aldersgrupper indenfor de sidste 14 dage.

Flere kvinder end mænd svarer, at jobbet er den væsentligste årsag til stressen.

I aldersgruppen 18-24 årige er der en meget lav score med hensyn til at arbejdet er hovedkilden til stress.

Der er ikke stor forskel på antallet af mænd eller kvinder, der bliver stressede, men langt flere kvinder end mænd søger professionel hjælp.

 

Årsager til stress

De kilder der er brugt i dette indlæg beskriver en række belastninger – også kaldet stressorer, der kan være mulige årsager til stress.

 

De personlige belastninger er blandt andet

– Store akutte belastninger som krig eller naturkatastrofer
– Store livsbegivenheder som fødsel, skilsmisse eller dødsfald
– Ubalance mellem krav og kontrol
– Forældre til børn med særlige behov eller med handicap.

 

De arbejdsmæssige faktorer er blandt andet

– Ubalance mellem anstrengelse og belønning kan være belastende for arbejdsmiljøet og føre til arbejdsrelateret stress
– Arbejdsforhold som ensidigt arbejde, skifteholdsarbejde, kulde, støj, dårligt psykisk arbejdsmiljø og mobning
– Fyring eller frygten for en fyring
– Det grænseløse arbejde hvor man kan arbejde hvor som helst og når som helst
– Når arbejdet defineres som en bestemt opgave i stedet for fast arbejdstid, kan være svært at forene med et familieliv og derved være stressende
– Det stigende antal projekter og gruppearbejde, kortvarige ansættelser, organisationsændringer, global konkurrence og outsourcing.Fakta om stress hos stress coach Kirsten-K

 

Stress eller robusthed

Om den enkelte oplever stress afhænger af, hvordan den enkelte oplever situationen.

Det afhænger i høj grad af den enkeltes baggrund, personlige og miljøbestemte ressourcer, hvordan de håndteres, og hvordan personen reagerer på belastningerne.

Robuste personer møder virkelighedens udfordringer, som de er, de har en fast tro på, at det nok skal gå, og de er fantastiske til at finde løsninger på de situationer, de står i.

Robuste personer leder efter meningen med den udfordring de står i – og går i gang.
Netop det at finde meningen, er det vigtigste element i sundhedsfremme. Mennesket søger mening med de situationer de står i og det skal være begribeligt, hvorfor netop det skal ske – ellers risikerer det enkelte individ at blive usund og eventuelt få stress, depression eller angst.

 

 

Faktorer der primært hænger sammen med højt stressniveau hos lønmodtagere erStress coach Kirsten-K laver fakta om stress

– Høje kvantitative krav
– Høje følelsesmæssige krav
– Manglende mening i arbejdet
– Manglende anerkendelse
– Rollekonflikter og manglende rolleklarhed

 

Fakta om stress – de mest udsatte jobgrupper

– Selvstændige erhvervsdrivende
– Ansatte der oplever følelsesmæssige belastninger, som fx
– Plejepersonale
– Lærer/undervisere
– Psykologer
– Frisører og kosmetologer
– Gymnasielærer
– Læger
– Ledere

Ledernes hovedorganisation beskriver at op mod 50% af danske ledere har så alvorlige stresssymptomer, at de er i fare for at udvikle depression eller fysiske sygdomme. Samt at hver 10. danske leder i dag er så stresset, at de allerede lider af depression eller har markant forringet helbred.

 

Fakta om stress ud fra geografi

Folk i København oplever sig selv som mere stresset end folk i provinsen og på landet.

 

Fakta om stress og erhvervsmæssig stilling

Fakt om stress og succes stresscoach Kirsten-K– Beskæftigede: 10,1%
– Arbejdsløse: 24,4%
– Førtidspensionister: 31,1 %
– Efterlønsmodtagere: 5,9%
– Alderspensionist: 7,9%

Tallene er fra Statens institut for sundhed 2010

Resultatet afslører at det er en utrolig belastning at være enten førtidspensionist og arbejdsløs, struktur i hverdagen er en væsentlig faktor i forhold til stress. Følelsen af at høre til, at kunne noget, at økonomien hænger sammen og have en mening med hverdagen er af stor betydning for den enkeltes oplevelse af at være stresset.

Ledere er de mest centrale i at forebygge stress. Det betyder ikke, at de absolut skal være dem, der opdager at en medarbejder er på vej mod stress, men de har en nøgleposition i forhold til at kunne ændre på arbejdsforholdene, skabe struktur og give de nødvendige handlemuligheder – herunder bevilge hjælp til den stressramte.

Den grundlæggende viden om hvad stress egentlig er, og hvordan det opstår, er første skridt både for lederen og for medarbejderne til at kunne forebygge stress.

Alle på arbejdspladsen bør kende tegn på stress, og hvordan både den enkelte og gruppen kan agere ved begyndende stress.

 

Viden er ikke nok

Der er desuden brug for konkrete redskaber og aftaler om hvilke handlemuligheder der er til rådighed som både lederen og medarbejderne helt konkret kan bruge – ellers risikerer indsatsen at blive famlende og ukonkret.

Ledere selv som tidligere nævnt selv i risikozonen for at udvikle stress. Det at få helt basal viden om stress – hjælper også ledere med selv at forebygge den usunde stress.

 

Stress skal løses i fællesskab

stresscoach Kirsten-K laver fakta om stressOfte betragtes stress som værende et individuelt problem – måske endda opstået i privatlivet.

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen skal sættes ind på alle 4 niveauer i organisationen:
– Organisation
– Ledelseslaget
– Team- eller gruppeniveau
– Individniveau.

 

Fakta om stress og de tidlige signaler om stress

Stress afføder fysiske symptomer forårsaget af hormonerne blandt andet adrenalin og kortisol.
Det forhøjede adrenalin giver sig udslag i blandt andet spændte muskler, hovedpine, uforklarlige smerter, forhøjet blodtryk, hurtig puls og øget koagulationsevne i blodet.

Kortisol giver sig udslag i eksempelvis dårligt immunforsvar, og den stressede oplever ofte flere infektioner. Kortisol er det hormon der får hjernen til at være fokuseret i en stresset periode, hjernen kan dog ikke holde til at være fokuseret over en længere periode, og den vil derfor “begynde at skrue lidt ned”, den enkelte oplever dårlig hukommelse og træthed, mister overblikket og begynder at løbe endnu stærkere for at nå opgaverne.

 

Definition på stress

Der findes ikke en egentlig definition på stress, det er et stort problem og mange taler i daglige tale om stress som det at have travlt. Men der er stor forskel på at have travlt og at have stress.

Langvarig stress har helbredsmæssige konsekvenser og kan give symptomer som blodprop i hjertet eller i hjernen

 

Stress koster jobbet

44% af dem der er sygemeldt med stress vender ikke tilbage til jobbet, og mere en 2 ud af 3 får det ikke bedre tilbage i jobbet. (Ugebladet A4)

 

Hvad kan gøres?

stresscoach Kirsten-K bryder fakta om stressAlle i organisationen skal have viden om stress, og der skal udarbejdes en decideret stresspolitik. Det er utroligt vigtigt at spotte de tidlige stresssymptomer og få sat ind tidligt – både for medarbejderen men også for virksomhedens skyld. Fokuser på det der går godt, og det som I kan gøre noget ved.
Positiv psykologi – og det at se positivt på tilværelsen, er ligeledes en faktor i forebyggelse af stress.

Du kan læse mere i mit indlæg: Fra stress til trivsel på arbejdspladsen.

Eller du kan lade dig inspirere af mit indlæg: Undgå stress på arbejdspladen ved forandringer

På det mere individuelle plan kan du lade dig inspirere til at forebygge stress her: 10 tips til at forebygge stress

 

Kirsten-K tilbyder

Foredrag: Kvæl stress i opløbet- og lær at forebygge stress

Workshop

Individuel stresscoaching

 

Kilder

Mange instanser laver undersøgelser, disse fakta om stress er udtaget fra følgende kilder:
Statens Institut for Folkesundhed
Ledernes hovedorganisation
Statens institut for sundhed 2010
Stressforeningen

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen WHO, Statens Institut for Folkesundhed, NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, Professor dr. med. Tage Søndergård Kristensen fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO’s) ugebrev, A4, 2009.

Fakta om stress - stress coach på Djursland Kirsten-K

Book gratis telefonsamtale

tlf 23697260

Undgå stress igen
Gratis webinar
hør foredraget

Tilmeld dig her

Fri for stress
vejen til hverdagsglæde og overskud

- få det liv - der er værdifuldt for DIG
Bliv klogere her

 • #kirsten-k #antistress #detgodeliv
 • #kirsten-k #antistress #detgodeliv
 • #kirsten-k #antistress #detgodeliv
 • #antistress #kirsten-k #detgodeliv

Følg mig

Kontakt

Gratis 7 dages online kursus "Fjern den værste stress"
Close

Få mit GRATIS 7 dages online kursus "Fjern den værste stress" 7 kærlige - men bestemte skub i retning mod et liv uden stress

 • Hvornår har du sidst haft overskud til at gøre noget ekstra for andre?
 • Eller for dig selv?
 • Hvornår har du sidst været rigtig glad og fri for bekymringer?
 • Hvornår har du sidst fået 8 timers dyb og uforstyrret søvn?